Dynamo-hanke 

2009-2012

(Nuorten Akatemia)

Lisää virtaa järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön.

Hankkeen keskeinen sisältö 

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen kuntayhteistyön kautta. Loimaan 4H-yhdistyksen paikallispilotissa palvelutuote on ”Ajokortti työelämään”. Paikallishankkeen tehtävänä on kehittää ja tuotteistaa nuorisopalveluja ja tarjota niitä Loimaan kaupungille sekä lisätä järjestön ja kaupungin välistä yhteistyötä. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina on kaupungin koulutoimi. Ydintehtävänä on järjestää Ajokortti Työelämään -koulutuksia osana yläkoulujen opetussuunnitelmaa. Lisäksi nuorille järjestetään tutustumiskäyntejä työpaikoille. Hanke tukee hyvin myös hallituksen politiikkaohjelmaa, minkä tavoitteena on mm. vähentää koulutuksen keskeyttämisiä ja nopeuttaa siirtymistä opinnoista työelämään. Yritykset saavat koulutuksen ansiosta työelämän pelisäännöt tuntevia ja asiakaspalveluun perehtyneitä työntekijöitä.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Tavoitteena on vuosina 2010-2012 antaa Ajokortti Työelämään –koulutus kaikille Loimaan yläkoulun 9-luokkalaisille (toissijaisesti 8-luokkalaisille). Koulutus lisää työelämävalmiuksia, antaa perustiedot työelämästä ja  näkemyksen siitä, mitä työnantajat odottavat nuorilta työntekijöiltä sekä työkaluja toimia erilaisten ihmisten parissa. Lisäksi organisoidaan tutustumiskäyntejä alueen yrityksiin / työpaikkoihin / ammatteihin.

Tavoitteena on edesauttaa kesätyöpaikan tai harjoittelupaikan saamista ennen siirtymistä jatko-opintoihin, sekä oman opiskelupaikan ja –alan löytämistä työelämään tutustumisen myötä. Nuorten näkökulma ja mielipiteet huomioidaan hankkeen toteuttamisessa.

Koulutuksen kautta nuori saa itsevarmuutta ja rohkeutta työn hakemiseen ja taitoja toimia asiakaspalvelussa.  Koulutuspäivän opetusmenetelmät ovat osallistavia; ryhmätöiden ja draaman avulla tutustutaan työelämän pelisääntöihin sekä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaitoihin.

Koulutus sisältää loppukokeen, jonka hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.